Algemene verkoopsvoorwaarden met betrekking tot de verkoop door "Zus & ik" webshop.

Verkoper:

“Zus & ik“ Webshop
Marcel Van der Aastraat 23
9120 Beveren
België

Webshop: www.zusenik.be - www.zusenik.eu
Dit bedrijf is ingeschreven in de Kruispuntbank (KBO),
Ondernemingsnummer: BE0822 528 128.
Tel: +32 (0) 475 41 96 44
Bereikbaarheid: op werkdagen van 10 uur – 16 uur.
E-mailadres: info@zusenik.be - info@zusenik.eu 

Toepassing:

De koper van de webshop wordt geacht voor het plaatsen van de online bestelling, voor ieder verder gebruik kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden op de webshop van “Zus & ik”.
Deze algemene voorwaarden van “Zus & ik” in een voor hen verstaanbare taal te begrijpen en deze te aanvaarden.
“Zus en ik” behoudt het recht deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande waarschuwing.

Bestellingen:

Wij zijn slechts gebonden aan een bestelling nadat we deze bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De productinformatie, de prijs en de orderinformatie zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
Bij het plaatsen van de bestelling deelt de koper zijn naam, adresgegevens en betaalinformatie mee. De koper garandeert dat deze door hem meegedeelde gegevens waarheidsgetrouw zijn. De aangeboden goederen worden enkel verkocht binnen België.

Leveringen:

De levering geschiedt op de door de koper aangeduide adres. “Zus en ik” levert uw pakket tussen de 3 en 5 werkdagen binnen België en tussen 3 en 14 werkdagen  binnen Nederland. Steeds na ontvangst van betaling.
De vermelde leveringstermijn is louter indicatief en dus geenszins bindend in hoofde van “Zus en ik”.
Een foutief doorgegeven adres is de verantwoordelijkheid van de klant en kan aanleiding geven tot extra kosten.
De leveringskosten worden steeds afzonderlijk vermeld.
Geen enkele vertraging van levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoeding ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
“Zus & ik” heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

Retourneren:

De koper heeft het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van boete & zonder opgave van motief, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering.
De koper dient de producten op eigen risico en kosten, in de originele verpakking, in onbeschadigde en ongebruikte toestand inclusief prijskaartje/etiket/label terug te sturen naar:
”Zus & ik” Webshop
Marcel Van der Aastraat 23
9120 Beveren
België
De koper dient om van deze retourregeling gebruik te maken eerst een verzoek hiertoe in te dienen. 
Deze kan uitsluitend per e-mail naar info@zusenik.be.
Niet vooraf aangevraagde zendingen worden niet geaccepteerd. 
Bij ontvangst van het pakketje maken we het geld na controle over, binnen de 30 dagen per bank, zonder kosten.
Opgelet, uitzonderingen zijn:

  • Afgeprijsde artikelen en solden, deze worden niet teruggestuurd of omgeruild.
  • Behang en posters.
  • Sierraden.
  • Goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd.
  • Goederen die door de koper zijn gedragen.
  • Goederen die zijn beschadigd.
  • Goederen waarvan de toestand niet overeenkomt met hetgeen gebruikelijk is voor normaal gebruik voor het keuren van goederen.

Indien de retourzending niet volledig gefrankeerd is, zijn wij genoodzaakt deze bij de koper in rekening te brengen.

Eigendomsvoorbehoud en risico:

De geleverde producten blijven de eigendom van “Zus & ik” tot de prijs, incl. alle kosten en lasten, nalatigheidsintresten en vergoedingen volledig zijn voldaan.
Bij niet betaling behouden we het recht voor de producten terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.
Uitsluitend ten aanzien van consumenten wordt het risico overgedragen op het moment van de levering van het goed.

Vragen & klachten: 

Klachten dienen om ontvankelijk te zijn ons toe te komen, 8 dagen na de levering, 8 dagen na ontdekking van het gebrek.
Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.
De klachten dienen schriftelijk gemeld te worden aan, “Zus & ik” Webshop, Marcel Van der Aastraat 23 te 9120 Beveren, België.
De klacht moet volledig en duidelijk omschreven worden door de koper.
“Zus en ik” beantwoordt een klacht binnen de termijn van 14 werkdagen.
Mocht u vragen of suggesties hebben, stuur ons een e-mail via: info@zusenik.be.

Prijzen en betalingsmodaliteiten:

De vermelde prijzen zijn aangeduid in euro ze zijn inclusief btw, exclusief verzendingskosten. “Zus & ik” kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Een bestelling is definitief wanneer wij de betaling ontvangen hebben.
Ontvangen wij geen betaling binnen de 7 dagen dan wordt de bestelling geannuleerd. “Zus & ik” werkt samen met ICEPAY voor online betalingen.
Online betalingen kunnen gebeuren via Bancontact/Mistercash, iDeal, PayPal en Paysafecard. U kan ook betalen via bankoverschrijving.
Het is mogelijk dat een artikel door 2 klanten tegelijk wordt besteld. De eerst binnengekomen bestelling krijgt voorrang.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele bankkosten. We nemen alle nodige maatregelingen om alle informatie betreffende betalingen en bestellingen te beveiligen. “Zus & ik” kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden indien derden onrechtmatige toegang zouden verwerven tot deze gegevens.

Intellectuele eigendomsrechten:

Op alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden, beelden,… die je vind op webshop “Zus en ik” berust auteursrecht.
Het is niet toegestaan zaken over te nemen of te verspreiden, deze dienen uitsluitend voor strikt persoonlijk gebruik.
De gegevens zijn en blijven eigendom van “Zus & ik”.

Persoonsgegevens & privacy:

Wanneer een koper een bestelling plaatst bij “Zus & ik” staat deze toe om over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor de verwerking van klantenadministratie, nieuwsbrieven, reclame & promoties.
Deze gebeurt enkel indien de klant hiertoe zijn akkoord heeft gegeven.
Uw persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgegeven aan derden. 

Bewijs:

Alle partijen aanvaarden het electronisch bewijs zoals o.a. e-mails, backups,… Toepasselijk recht & juridische informatie.
Deze webshop wordt met de grootste zorg samengesteld en onderhouden, “Zus & ik” kan niet aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van (type-) fouten of andere onjuistheden van het getoonde.
Alle overeenkomsten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door Belgische rechtbanken.

Overmacht:

“Zus & ik” is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet uitvoering van onze verbintenissen, door gebeurtenissen buiten onze normale controle.
Inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, of andere collectieve arbeidsgeschillen, die ons of onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Diversen:

Door te bestellen bij “Zus & ik” verklaart u ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk voor uw aankopen.
Indien één artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Waarschuwing:

De sierraden die “Zus & ik” verkoopt zijn niet bedoeld als speelgoed.
Het is niet de bedoeling dat de sierraden bij kinderen onder de 5 jaar worden omgehangen.
Door het plaatsen van een bestelling bij “Zus & ik” verklaart de koper akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

2013 "Zus en ik" All rights reserved.